Information om kamerabevakning

Syftet med informationen är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med vår kamerabevakning.

Hur och varför vi kamerabevakar

NWT Fastigheter AB har bevakningskameror i förrådsutrymmen, cykelrum och soprum tillhörande våra fastigheter. Bevakningskameror finns även placerade i våra parkeringsgarage med tillhörande biytor. Vi spelar in rörlig bild utan ljud och kan därmed komma att behandla bildmaterial där personer syns.

Tillgången till bildmaterialet är starkt begränsad till de som behöver ha tillgång för att utföra sitt arbete, och de som får tillgång är bundna av tystnadsplikt enligt kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200). Vi kommer endast att granska bildmaterialet om vi har tillräckliga skäl att göra det.

Bildmaterial där brott förekommer kan komma att lämnas ut till Polismyndigheten och Räddningstjänsten Karlstadregionen och då bevaras under den tid som krävs för att kunna utreda händelsen och tillvarata NWT:s och andra personers rättigheter.

Vi har gjort en intresseavvägning för varje områdestyp som ska bevakas där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att kamerabevaka väger tyngre än dina grundläggande rättigheter och friheter samt ditt intresse av att inte bli bevakad.

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kontakta oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer.

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vi måste radera dina personuppgifter om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning
En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen är olaglig men du inte vill att personuppgifterna ska raderas, om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och väntar på att vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen.

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.

Rätten att inge klagomål till IMY
Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att invända
Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.

Allmänt

För att vi ska kunna hantera din begäran bör du om möjligt specificera när du varit på den bevakade platsen med datum och klockslag. Du behöver även kunna identifiera dig.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats.